Kompromis w sprawie regulacji rzeki Bóbr

Wytyczne "Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich" po raz pierwszy zostały skutecznie zastosowane przez WWF dla zmniejszenia ilości robót, które były planowane w projekcie zabezpieczenia przed powodzią (długość 6 km) na rzece Bóbr w pobliżu Marciszowa. Sugestie dotyczące zastosowania podobnych rozwiązań w Wojanowie nie są jeszcze przesądzone, chociarz, dzięki staraniom WWF, pierwotna długość 7 km rzeki do skanalizowania została skrócona o połowę.

W dniu 9. stycznia 2014, podczas spotkania w Marciszowie wszystkie strony (RDOŚ Wrocław, RZGW Wrocław, IMGW Wrocław, Eko-Unia, WWF) osiągnęły porozumienie, oparte na następujących założeniach:
  • przepływ miarodajny powinien być Q50%,
  • tylko budowle przeznaczone do ochrony brzegów przed erozją, jak również wały i mury ograniczające zasięg powodzi w miejscowościach, pozostaną w projekcie - pomysł regulacji (kanalizacji całej długości rzeki) został porzucony,
  • nie będzie wykopu w dnie koryta rzeki dla zwiększenia jego pojemności: przeciwnie, w wielu punktach przegięcia trasy koryta narzutowe rampy kamienne będą zastosowane dla ustabilizowania sekwencji bystrze-ploso rzeki,
  • porzucono zamiar wykonywania robót na długości całego odcinka: pozwolenia będą wydane na serię pojedynczych zamierzeń budowlanych.

Kompromis w sprawie regulacji rzeki Bóbr

W toku postępowania prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na regulację około 6,545 km rzeki Bóbr w gminie Marciszów i Kamienna Góra, odbyła się wizja terenowa, na której obecni byli: przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Pełnomocnik, Autorzy przedłożonego w postępowaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a także organizacje pozarządowe - Fundacja WWF Polska i Stowarzyszenie EKO-UNIA.

Zasadniczym celem spotkania było przedyskutowanie, omówienie i wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie najważniejszych kwestii związanych z regulacją rzeki Bób, a podnoszonych przez organizacje pozarządowe uczestniczące w postępowaniu na prawach strony. Wizję zorganizowano również celem przedstawienia działań prośrodowiskowych, zapobiegających dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów wodnych tej rzeki, a także wpływających na poprawę i ochronę jej stanu, uwzględniając przy tym konieczność zmniejszenia skutków powodzi.

Rzeka Bóbr, z uwagi na występujące gatunki roślin zwierząt i siedliska przyrodnicze, charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi. O dużej bioróżnorodność doliny Bobru świadczy fakt utworzenia w jej obrębie form ochrony tj.: Park Krajobrazowy Doliny Bobru, Rudawski Park Krajobrazowy, obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Rudawy Janowickie PLH020011, Góry i Pogórze Kaczawskie PLH0200037 i Ostoja nad Bobrem PLH020054 oraz Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005.

Ponadto Bóbr wraz z Kwisą ma spośród wszystkich dopływów górnej i środkowej Odry największą potencjalną powierzchnię tarlisk dla wędrownych ryb dwuśrodowiskowych – łososi, troci, cert, a także minogów rzecznych.

Aktywny udział w spotkaniu, a także konstruktywna dyskusja doprowadziła do porozumienia się stron i wypracowania nowego wariantu przedsięwzięcia rekomendowanego przez uczestników spotkania do realizacji, skutkującego efektywną minimalizacją strat przyrodniczych oraz wskazaniem możliwości osiągnięcia poprawy stanu wód i ekosystemów zależnych od wód, uwzględniając przy tym działania przyczyniające się do zmniejszenia skutków powodzi. Zakładany pierwotnie w projekcie efekt zmniejszenia ryzyka powodziowego, osiągnięty zostanie poprzez oddzielenie zabudowy od zalewów wód powodziowych (obwałowania i murki), a także poprzez maksymalne wykorzystanie zdolności retencji dolinowej rzeki i zastosowanie umocnień przeciwerozyjnych wyłącznie na odcinkach z sąsiadującą infrastrukturą techniczną, przy jednoczesnym zminimalizowaniu długości i powierzchni ingerencji w przyrodnicze wartości doliny i równowagę koryta rzeki. Na całym odcinku objętym wnioskiem, Inwestor zadeklarował rezygnację z pierwotnie zakładanych prac związanych z pogłębianiem i udrożnieniem koryta rzeki Bóbr. Wspólnie wypracowano działania prośrodowiskowe, obejmujące m. in.: stabilizację rzędnych koron naturalnych bystrzy (zazwyczaj koniec narzutu czy muru na brzegu wklęsłym, tak aby po wykonaniu prac koryto miało aktualny charakter o przepływie pełnokorytowym, nie zwiększonym w stosunku do obecnego), obniżenie rzędnej piętrzenia jazu, rampę powyżej i poniżej korpusu jazu dla umożliwienia migracji płazów i gadów przez obiekt.

RDOŚ Wrocław


Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: