Uchwała XXX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 2 5 października 2013 r.

Uchwała
XXX Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2013 - 2017
 

Zjazd przyjmuje oceny i wnioski zawarte w przedłożonych sprawozdaniach: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego z ich działalności w okresie XXIX kadencji (2009 – 2013).

Zjazd wyraża podziękowanie członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, działaczom wszystkich struktur organizacyjnych oraz pracownikom biur za twórczy wkład w funkcjonowanie i rozwój PZW w okresie kadencji 2009-2013. Zjazd wysoko ocenia przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w kołach i okręgach PZW na przełomie lat 2012-2013. Uchwały i wnioski z tej kampanii, a także wnioski zgłoszone w trakcie obrad XXX Krajowego Zjazdu Delegatów określają założenia programowe działalności PZW w kadencji 2013-2017.

Na podstawie § 24 pkt 2 i 9 Statutu PZW, XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW uchwala niniejszym kierunki działalności PZW, stanowiące program na kadencję 2013-2017 oraz określa środki realizacji celów statutowych Związku.

A. W zakresie działalności organizacyjnej

I. Zjazd uznaje rolę kół i okręgów PZW, jako ważnych społecznie partnerów samorządności w gminach, powiatach i województwach, co stanowi dla PZW priorytet w dążeniu do nadania wędkarstwu odpowiedniego społecznego i ekonomicznego znaczenia oraz zapewni skuteczną realizację celów statutowych Związku. Osiągnąć to należy poprzez:

1. podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania współpracy z władzami samorządów lokalnych, szkołami oraz instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi;

2. określenie roli PZW w realizacji lokalnych i regionalnych programów rozwoju;

3. kontynuowanie rejonowej współpracy kół, szczególnie w okręgach o dużej liczebności członków, w zakresie realizacji celów statutowych Związku;

4. współpracę okręgów celem włączenia się Związku w realizację programów proekologicznych województw;

5. poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

6. aktywny udział i współpracę z Lokalnymi Grupami Rybackimi oraz innymi stowarzyszeniami lokalnymi, uznającymi wędkarstwo, turystykę wędkarską oraz ekologię za ważny czynnik rozwoju lokalnych społeczności;

7. organizowanie obchodów Dnia Wędkarza, jako okazji do podkreślenia proekologicznego oraz masowego charakteru Związku;

8. publikowanie informacji w „Wiadomościach Wędkarskich” i innych mediach, dotyczących pracy kół, promowania łowisk, prowadzenia gospodarki wędkarsko-rybackiej oraz osiągnięć Związku, wynikających ze współpracy z samorządem terytorialnym;

9. ukazywanie skali kłusownictwa i walki PZW z tym procederem, aktywizację współpracy z Policją, Państwową Strażą Rybacką i powiatami w zakresie zwalczania kłusownictwa oraz wykroczeń przeciwko prawu rybackiemu, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej ustawy o rybactwie śródlądowym;

II. Zjazd uznaje, iż promocja wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-ekologicznych, a także sportowych zachęca do uprawiania hobby wędkarskiego w Polsce, a tym samym tworzy warunki do rozwoju PZW i przynależności do naszego Związku.

Uznając powyższe za priorytet, Zjazd zobowiązuje do podjęcia następujących działań:

1. wszystkie ogniwa PZW do promowania wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-sportowych poprzez ułatwianie powszechnego dostępu do informacji na temat uprawiania hobby wędkarskiego i zdrowego trybu życia w Polsce;

2. wszystkie ogniwa PZW do kontynuowania wszelkich form współpracy z organizacjami społecznymi i zawodowymi, związkami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami oświatowymi i kulturalnymi w dziedzinie ochrony przyrody, jak i uprawiania hobby wędkarskiego;

3. Zarząd Główny do opracowania i wdrażania programu wykorzystania internetu w celu upowszechnienia wędkarstwa w Polsce z uwzględnieniem form społecznościowych oraz komercyjnych. Jednocześnie Zjazd uznaje za niezbędne, by wprowadzić w regulaminach portali związkowych zasadę, iż uprawnienia do komentowania mają tylko nie anonimowi uczestnicy;

4. jednostki terenowe Związku do utworzenia i prowadzenia prezentacji w portalu PZW - www.pzw.org.pl - oraz do wykorzystywania możliwości innych serwisów internetowych PZW;

5. wszystkie jednostki terenowe do upowszechniania elektronicznej formy publikacji uchwał władz i organów oraz wdrożenia poczty elektronicznej w kontaktach wewnątrz kół, okręgów oraz dla działaczy władz i organów;

6. Zarząd Główny do upowszechnienia możliwości wykorzystania elektronicznych form prowadzenia ewidencji członkowskiej w kołach i okręgach PZW oraz zbadania możliwości wdrożenia ujednoliconej ewidencji członkowskiej w PZW.

7. Zarząd Główny do występowania z inicjatywami prawotwórczymi oraz aktywnego uczestnictwa w procesach tworzenia prawa;

8. Tworzenia warunków do stałego, możliwie najszerszego dopływu dzieci i młodzieży do statutowych jednostek organizacyjnych PZW, w tym w szczególności poprzez udzielanie dzieciom i młodzieży szkolnej możliwie najwyższych ulg bądź zwolnień w świadczeniach na rzecz Związku.


B. W zakresie gospodarki wędkarsko-rybackiej

I. Podstawowym zadaniem Związku w zakresie zagospodarowania wód jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Uznając to za priorytet, Zjazd zobowiązuje:

1. Zarząd Główny do zorganizowania w 2015 roku konferencji naukowej poświęconej roli gospodarki wędkarskiej na wodach PZW w świetle zasad zrównoważonego rozwoju;

2. do organizowania konferencji i szkoleń w PZW poświęconych racjonalnej gospodarce wędkarsko-rybackiej i jej najistotniejszym problemom wynikającym ze zmian w prawodawstwie i pojawianiu się nowych zagrożeń.


II. Zjazd uznaje, że istotne znaczenie w procesie racjonalnego użytkowania obwodów rybackich odgrywać winna produkcja własnego materiału zarybieniowego, a tym samym widzi potrzebę rozwoju bazy produkcyjnej materiału zarybieniowego, głównie tych gatunków i asortymentów, które mają największe znaczenie dla prowadzenia racjonalnej gospodarki w obwodach rybackich, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków ryb drapieżnych, łososiowatych i reofilnych.


III. Zadaniem uwiarygadniającym prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarsko-rybackiej winno być zgodnie z ustawą, kontynuowanie rejestracji połowów wędkarskich. W związku z tym zaleca Zarządowi Głównemu PZW przeprowadzenie ogólnozwiązkowej kampanii edukacyjnej na rzecz rzetelnego wypełniania rejestrów połowów wędkarskich.

IV. Zjazd zobowiązuje zarządy okręgów do kontynuowania czytelnego oznakowania wód będących w użytkowaniu PZW, a także tworzenia oferty wód i łowisk użytkowanych przez PZW.

V. Zjazd pozytywnie ocenia wdrażanie jednolitych zasad ustalania struktury składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód. Uznaje się jednocześnie różnorodność wysokości tych składek w poszczególnych okręgach, uzasadnionych rachunkiem ekonomicznym i warunkami umów dzierżawnych. W terminie do 2015 r. Zarząd Główny dokona analizy możliwości technicznych i efektów ekonomicznych wdrożenia składki krajowej na ochronę i zagospodarowanie wód użytkowanych przez PZW z poszanowaniem praw okręgów oraz przepisów prawa rybackiego.

VI. Zjazd uznaje, że w kadencji 2013-2017 należy podjąć następujące działania dotyczące gospodarki wędkarsko-rybackiej prowadzonej przez PZW:

- współtworzyć szeroki front na rzecz ograniczenia i regulacji populacji zwierząt rybożernych takich, jak kormoran, wydra, czapla i inne,

- nawiązać współpracę z Krajowa Dyrekcją Lasów Państwowych w sprawie udostępnienia wędkarzom łowisk znajdujących się na terenach lasów państwowych, połączoną z kampanią edukacyjną na rzecz upowszechniania zasad odpowiedzialnego zachowania się w lesie,

- dokonać analizy funkcjonowania łowisk specjalnych na wodach użytkowanych przez PZW, zmierzającą do doskonalenia standardów i zasad korzystania z tych łowisk oraz utworzenia ogólnozwiązkowej oferty łowisk PZW,

- zebrać wnioski dotyczące zmian w przepisach RAPR i podjąć jego nowelizację po zmianach przepisów prawa rybackiego,

- przeprowadzić kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą zasad oraz efektów gospodarki wędkarsko-rybackiej na terenie Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, określenia warunków współpracy z lokalnymi samorządami oraz lokalnymi grupami rybackimi,

- aktywnie wspierać działania administracji rządowej i samorządów oraz administracji wodnej na rzecz udrożnienia rzek, likwidacji barier dla wędrówek tarłowych ryb, odbudowy stad ryb dwuśrodowiskowych i tworzenia korytarzy ekologicznych wokół cieków wodnych.

VII. Ponadto Zjazd uznaje za konieczne podjęcie następujących działań ważnych dla dalszego rozwoju i doskonalenia działalności w gospodarce wędkarsko- rybackiej:

- utrzymanie kategorii podziału wód wędkarskich na wody ogólnie dostępne i łowiska specjalne,

- wypracowanie ujednoliconych przepisów wewnętrznych PZW, dotyczących użytkowania i dostępu wędkarzy do wód,

- prawidłowe prowadzenie gospodarki poza obwodami rybackimi,

- w nawiązaniu do kończących się terminów obowiązywania operatów rybackich i konieczności opracowywania nowych, podjęcie działań na rzecz wprowadzenia zmian w obecnie obowiązujących umowach dzierżawnych i dalszego ich utrzymania,

- utrzymanie w strukturze Związku wydzielonego Gospodarstwa Rybackiego pod nadzorem Zarządu Głównego,

- umiejętne wykorzystanie środków własnych i unijnych dla dalszego rozwoju i modernizacji bazy produkcyjnej PZW, w tym organizacja i uczestnictwo w szkoleniach dotyczących uzyskiwania i wykorzystania środków finansowych dla działalności PZW,

- utrzymanie i dalszy rozwój współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi.


VIII. Zjazd dostrzega potrzebę rozwoju wędkarstwa morskiego, jako ważnej oferty PZW skierowanej do wędkarzy w Polsce i za granicą, a także do społeczności lokalnych. Uznaje jednak, że politykę w tym zakresie należy prowadzić z uwzględnieniem potrzeby ochrony efektów gospodarki wędkarsko-rybackiej na wodach użytkowanych przez nadmorskie okręgi PZW, a także szczególnego znaczenia morskiego wędkarstwa sportowego dla promocji i życia społeczno-ekonomicznego lokalnych, nadmorskich społeczności.


C. W zakresie sportu wędkarskiego

I. Zjazd potwierdza integracyjną i wychowawczą funkcję sportu wędkarskiego oraz wolę PZW do dalszego rozwoju sportu wędkarskiego a także organizacji współzawodnictwa sportowego i dlatego uznaje za niezbędne doskonalenie standardów organizacji imprez i zawodów sportowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW celem wzmocnienia promocji działalności PZW oraz walorów wędkarstwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz w lokalnych społecznościach.

II. Zjazd zobowiązuje Zarząd Główny PZW do aktywnego udziału w pracach legislacyjnych związanych z projektem nowelizacji ustawy o sporcie oraz przywrócenia PZW statusu stowarzyszenia, które nadal będzie organizatorem rywalizacji w dziedzinie sportu wędkarskiego.

III. Po zakończeniu procesu nowelizacji ustawy o sporcie Zjazd zobowiązuje ZG PZW do zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów celem opracowania nowych zasad statutowych w dziedzinie sportu oraz w pozostałych dziedzinach działalności Związku.


D. W zakresie budżetu i majątku Związku

I. W okresie kadencji 2013-2017 ustala się jako obowiązujące następujące zasady:

1. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz wysokość wpisowego należy do kompetencji Zarządu Głównego;

2. ustala się następujący podział wpływów ze składki członkowskiej:

- 90% przychodów pozostaje w okręgu i podlega podziałowi, wg zasad ustalonych przez zarząd okręgu, pomiędzy okręg i koła.

- 10% wpływów oraz środki ze sprzedaży legitymacji członkowskich stanowią przychód do dyspozycji Zarządu Głównego.

3. przychody ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w okręgach winny być przeznaczone na finansowanie działalności organizacyjnej, sportowej oraz wśród dzieci i młodzieży;

4. wydatki na wypłatę diet dla skarbników kół podlegają bilansowaniu i realizacji w budżetach zarządów okręgów;

5. zarządy okręgów mogą przyznawać społeczne diety dla sędziów sportowych za realizacje zadań statutowych w zakresie sportu wędkarskiego;

6. środki do dyspozycji Zarządu Głównego przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z :

a) obsługą władz i organów Związku, w tym funkcjonowania biura ZG PZW,

b) nieodpłatnym zaopatrzeniem jednostek PZW w znaki wartościowe,

c) działalnością sportową i uczestnictwem kadry narodowej w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych na poziomie 15% odpisu powyższej składki,

d) prowadzoną działalnością naukowo-badawczą,

e) popularyzacją wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży,

f) promocją Związku,

7. przychody pochodzące z wpisowego stanowią w całości dochód kół PZW;

8. wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód, zwaną składką członkowską okręgową, ustalają zarządy okręgów i należy to do ich wyłącznej kompetencji;

9. środki uzyskane ze składki członkowskiej okręgowej powinny być przeznaczane na finansowanie kosztów związanych z całokształtem spraw dotyczących gospodarki na wodach i ochroną wód, dlatego ustalając wysokość składki członkowskiej okręgowej, zarządy okręgów obowiązane są uwzględniać:

- rachunek ekonomiczny,

- zasady określone w uchwałach ZG PZW

- zadania wynikające z operatów rybackich i zawartych umów z właścicielami wód.

10. środki pieniężne pochodzące z tzw. „wpłat dobrowolnych” stanowią wyłącznie przychody jednostki, do której wpłynęły i muszą być przeznaczone na cele statutowe.

II. Ustala się zasady stosowania ulg w składce członkowskiej i wpisowym.

1. członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej:

- młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50%,

- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia – 50%,

- kobiety po ukończeniu 60 roku życia – 50%,

- odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW – 50%,

- odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75% wartości znaku;

2. członkowie uczestnicy PZW mają prawo do następujących ulg:

- w zakresie wpisowego – 50%,

- w składce członkowskiej – 75%;

3. członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wodach wszystkich okręgów PZW oraz Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach;

4. zakres i rodzaje stosowanych ulg w składce członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód należy do kompetencji zarządów okręgów.

III. Władze i organy statutowe wszystkich szczebli organizacyjnych wzmocnią kontrolę     wewnętrzną, zwłaszcza na odcinku bieżącej realizacji budżetu przez poszczególne jednostki organizacyjne PZW.

IV. Nabyty przez Polski Związek Wędkarski majątek stanowi własność całej społeczności związkowej. Aktywa trwałe, pozyskane przez okręgi Związku, jako osoby prawne, stanowią własność tych okręgów. Środki pochodzące ze sprzedaży trwałych składników majątkowych, podlegają przeznaczeniu na odtworzenie lub modernizację rzeczowego majątku trwałego PZW albo na powiększenie aktywów w procesie inwestowania. Sprawowanie skutecznego nadzoru nad ochroną majątku PZW powierza się Zarządowi Głównemu.


E. Sprawy międzynarodowe

KZD zobowiązuje władze PZW do:

1. nasilenia działań w celu umocnienia pozycji i roli Związku w strukturach europejskiego i światowego wędkarstwa oraz sportu wędkarskiego;

2. rozszerzania współpracy bilateralnej z europejskimi organizacjami wędkarskimi w celu rozwoju indywidualnej turystyki wędkarskiej;

3. wykorzystania kampanii wyborów do parlamentu europejskiego dla przekazania przesłania PZW w sprawie sytuacji wędkarstwa w Europie oraz zagrożeń ze strony ekspansji kormorana czarnego.


F. Pozostałe ustalenia

1. Z okazji przypadającej w 2015 r. 65 rocznicy powołania PZW, Zjazd zobowiązuje:

- Zarząd Główny do zorganizowania centralnych uroczystości jubileuszowych,

- okręgi i koła do zorganizowania obchodów jubileuszowych na swoim szczeblu,

- Wiadomości Wędkarskie oraz związkowe portale internetowe do przygotowania okolicznościowych wydawnictw i publikacji;

2. Zarząd Główny dokona analizy wniosków i uchwał podjętych na walnych zgromadzeniach kół, okręgowych zjazdach delegatów i przedłożonych Prezydium KZD oraz podejmie decyzję o sposobie ich realizacji;

3. Zarząd Główny rozpatrzy wnioski dotyczące ordynacji wyborczej celem ich wykorzystania przy jej opracowywaniu;

5. zobowiązuje się Zarząd Główny do zebrania uwag i wniosków do opracowania nowego Statutu PZW;

6. zobowiązuje się Zarząd Główny do kontynuacji starań dotyczących określenia przyszłości Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznej, łącznie ze sprzedażą.Sekretarze Zjazdu:                                                                   Przewodniczący:


Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Miejscowość: 
Autor: