ZO PZW w Białymstoku przeciwko gruntownej konserwacji Supraśli i Sokołdy

Niżej publikujemy treści pism z dn. 6 lutego 2014 roku Okręgu PZW w Białymstoku, kierowanych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, w sprawie Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownej rzeki Supraśl Środkowa w km 65+370 – 76+500 oraz rzeki Sokołda w km 24+000 – 29+700:

(rzeka Supraśl)
L. dz. GRW/ /14
dotyczy: WPN.670.1.119.2011.BM

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku składa następujące uwagi do Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownejrzeki Supraśl Środkowa w km 65+370 – 76+500:

1. Informacje przedstawione w raporcie dotyczące ryb opierają się na ogólnych danych uzyskanych od PZW Okręg w Białymstoku pochodzących z operatu rybackiego rzeki Supraśl Nr 1 uzupełnione o dane z odłowów kontrolnych prowadzonych na wodach nie objętych planowanymi pracami. W żaden sposób nie mogą więc odzwierciedlać składu ichtiofauny oraz jej struktury w chwili obecnej na odcinku rzeki Supraśl objętym planowanymi pracami. Autorzy raportu nie wykonali inwentaryzacji ichtiofauny na rzece Supraśl zgodnie z obowiązującą metodyką. Nie znany jest skład gatunkowy i struktura populacji ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych: śliza, różanki, kozy, piskorza, głowacza białopłetwego i minoga ukraińskiego. Autorzy nie podają też informacji na temat liczebności tych gatunków na danych stanowiskach, a także znaczenia populacji tych ryb w odniesieniu do całej zlewni rz. Supraśl.
Ponadto w raporcie nie ujęta została informacja, że na odcinku objętym planowanymi pracami występuje populacja pstrąga potokowego oraz okresowo lipień (gatunki szczególnie cenne ze względów gospodarczych oraz przyrodniczych). Tarło i inkubacja ikry pstrąga potokowego odbywa się w terminach XI-III, co powinno być ujęte przy planowaniu prac.

2. Proponowany przez autorów raportu II wariant alternatywny jest wariantem „wirtualnym” możliwym do realizacji na cieku regulowanym. Rzeka Supraśl na odcinku planowanej inwestycji jest ciekiem o naturalnym charakterze, meandrującym o szerokości 3-4 m. Zastosowanie tego wariantu jest więc niemożliwe.

3. W przewidywanym wpływie przedsięwzięcia na ryby, autorzy projektu przy analizie wariantu II piszą, że: „ocalałe osobniki najprawdopodobniej znajdą schronienie
w pozostawionym naturalnym fragmencie siedliska:. Twierdzenie takiej jest nieprofesjonalne i nie jest poparte przesłankami naukowymi. Wariant II nie zminimalizuje negatywnego wpływu inwestycji, ale będzie równie niekorzystny dla ryb jak wariant I.

4. W analizie wariantu III autorzy planu piszą: „Prace ziemne w korycie nie powinny zbiegać się w czasie z okresem migracji i tarła ryb, dlatego zaleca się wykonanie konserwacji gruntownej rzeki w terminie IX-XII/II”. W okresie tym migracje tarłowe i tarło odbywa pstrąg potokowy. Prowadzenie prac w okresie XI – II spowoduje znaczne straty przyrodnicze i gospodarcze tego gatunku na rzece Supraśl.
Zastosowanie wariantu III rozłoży na dwa lata negatywny wpływ inwestycji na ryby (tak że nie będzie on krótkotrwały) i nie daje on żadnej gwarancji, że populacje ryb na tym odcinku rzeki się odbudują.

5. Autorzy planu piszą: „nie prowadzić prac w okresie od początku III do VIII z uwagi na okresy lęgowe ptaków oraz tarła ryb”. Zapis ten ze względu na tarło i migracje pstrąga potokowego należy rozszerzyć o okres XI -II.

6. Stan ichtiofauny powinien być monitorowany zarówno przed inwestycją jaki i po jej zakończeniu. Tylko na tej podstawie można rzetelnie ocenić wpływ inwestycji na populację ryb.

7. Autorzy planu piszą, że: „Realizacja przedsięwzięcia może wzbudzić sprzeciw wśród organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, na skutek negatywnego jej oddziaływania na populację ptaków”.
Realizacja przedsięwzięcia wzbudzi także sprzeciw rybackiego użytkownika obwodu rzeki Supraśl Nr 1 (Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku) w związku ze stratami w populacjach gatunków gospodarczych (głównie pstrąga potokowego) jak i ryb chronionych.

8. Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku uważa, że zaproponowane przez autorów planu warianty I, II i III są równie szkodliwe dla ichtiofauny zasiedlającej rzekę Supraśl. W żadnym wariancie nie uwzględniono możliwości realizacji konserwacji gruntownej rzeki w oparciu o obecne proekologiczne tendencje i trendy - formy renaturalizacji rzek znane i stosowane na całym świecie.

9. Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku jako prawny użytkownik rybacki obwodu rzeki Supraśl Nr 1, związany umową z RZGW, w związku z powyższymi uwagami oraz brakami w opracowaniu, wnioskuje o nieprzyjęcie Raportu.


(rz. Sokołda)
L. dz. GRW/ /14
dotyczy: WPN.670.1.95.2011.BM

Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku składa następujące uwagi do Raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na konserwacji gruntownej rzeki Sokołda w km 24+000 – 29+700:

1. Informacje przedstawione w raporcie dotyczące ryb opierają się na ogólnych danych uzyskanych od PZW Okręg w Białymstoku pochodzących z operatu rybackiego rzeki Supraśl Nr 1 uzupełnione o dane z odłowów kontrolnych prowadzonych na wodach nie objętych planowanymi pracami. O ile dane z odłowu na rz. Kamionka i Jałówka (rzek leżących w sąsiedztwie planowanej inwestycji) odzwierciedlają skład ichtiofauny w tych ciekach to odłowy na rz. Sokołda dotyczyły odcinka poniżej planowanej inwestycji i były przeprowadzone po wystąpieniu w 2009 roku przyduchy na tej rzece. W żaden sposób nie mogą więc odzwierciedlać składu ichtiofauny oraz jej struktury w chwili obecnej na odcinku objętym planowanymi pracami. Autorzy raportu nie wykonali inwentaryzacji ichtiofauny na rzece Sokołda zgodnie z obowiązującą metodyką. Nie znany jest skład gatunkowy i struktura populacji ichtiofauny ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych: śliza, różanki, kozy, piskorza, głowacza białopłetwego i minoga ukraińskiego. Autorzy nie podają też informacji na temat liczebności tych gatunków na danych stanowiskach, a także znaczenia populacji tych ryb w odniesieniu do całej zlewni rz. Supraśl.
Ponadto w raporcie nie ujęta została informacja, że na odcinku objętym planowanymi pracami występuje liczna populacja pstrąga potokowego oraz okresowo lipień (gatunki szczególnie cenne ze względów gospodarczych oraz przyrodniczych). Tarło i inkubacja ikry pstrąga potokowego odbywa się w terminach XI-III, co powinno być ujęte przy planowaniu prac.

2. Proponowany przez autorów raportu II wariant alternatywny jest wariantem „wirtualnym” możliwym do realizacji na cieku regulowanym. Rzeka Sokołda na odcinku planowanej inwestycji jest ciekiem naturalnym, mocno meandrującym o szerokości 3-5 m. Zastosowanie tego wariantu jest więc niemożliwe.

3. W przewidywanym wpływie przedsięwzięcia na ryby, autorzy projektu przy analizie wariantu II piszą, że: „ocalałe osobniki najprawdopodobniej znajdą schronienie w pozostawionym naturalnym fragmencie siedliska:. Twierdzenie takiej jest nieprofesjonalne i nie jest poparte przesłankami naukowymi. Wariant II nie zminimalizuje negatywnego wpływu inwestycji, ale będzie równie niekorzystny dla ryb jak wariant I.

4. W analizie wariantu III autorzy planu piszą: „Prace ziemne w korycie nie powinny zbiegać się w czasie z okresem migracji i tarła ryb, dlatego zaleca się wykonanie konserwacji gruntownej rzeki w terminie IX-XII/II”. W okresie tym migracje tarłowe i tarło odbywa pstrąg potokowy. Prowadzenie prac w okresie XI – II spowoduje znaczne straty przyrodnicze i gospodarcze tego gatunku na rzece Sokołda.
Zastosowanie wariantu III rozłoży na dwa lata negatywny wpływ inwestycji na ryby (tak że nie będzie on krótkotrwały) i nie daje on żadnej gwarancji, że populacje ryb na tym odcinku rzeki się odbudują.

5. W tabeli 50 oddziaływanie na populację bezkręgowców i ryb przy zastosowaniu wariantu I i III powinna mieć ocenę 3 – stopień oddziaływania znaczny.

6. W pkt. 10 (str. 112) autorzy planu piszą: „nie prowadzić prac w okresie od początku III do VIII z uwagi na okresy lęgowe ptaków oraz tarła ryb”. Zapis ten ze względu na tarło i migracje pstrąga potokowego należy rozszerzyć o okres XI -II.

7. Stan ichtiofauny powinien być monitorowany zarówno przed inwestycją jaki i po jej zakończeniu. Tylko na tej podstawie można rzetelnie ocenić wpływ inwestycji na populację ryb.

8. Autorzy planu piszą, że: „Realizacja przedsięwzięcia może wzbudzić sprzeciw wśród organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody, na skutek negatywnego jej oddziaływania na populację ptaków”.
Realizacja przedsięwzięcia wzbudzi także sprzeciw rybackiego użytkownika obwodu rzeki Supraśl Nr 1 (Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku) w związku ze stratami w populacjach gatunków gospodarczych (głównie pstrąga potokowego) jak i ryb chronionych.

9. Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku uważa, że zaproponowane przez autorów planu warianty I, II i III są równie szkodliwe dla ichtiofauny zasiedlającej rzekę Sokołdę. W żadnym wariancie nie uwzględniono możliwości realizacji konserwacji gruntownej rzeki w oparciu o obecne proekologiczne tendencje i trendy - formy renaturalizacji rzek znane i stosowane na całym świecie.

10. Polski Związek Wędkarski Okręg w Białymstoku jako prawny użytkownik rybacki obwodu rzeki Supraśl Nr 1, związany umową z RZGW, w związku z powyższymi uwagami oraz brakami w opracowaniu , wnioskuje o nieprzyjęcie Raportu.


Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: