Ochrona

Na system regulacji prawnej ochrony wód składają się przepisy dotyczące: ochrony jakości wód śródlądowych i ich ochrony przed zanieczyszczeniami, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska wodnego.

W prawie wspólnotowym, które było podstawą dla wydania w 2001 r, nowych przepisów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, kwestie ochrony wód i gospodarki wodnej uregulowane są w dyrektywach, których treść musi być brana pod uwagę przy stosowaniu i interpretacji polskich przepisów. Na system przepisów wspólnotowych z tego zakresu składają się przede wszystkim:

dyrektywa 2000/60/WE z 2000 r. tzw. ramowa dyrektywa wodna - ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;

dyrektywa dotycząca jakości wód przeznaczonych do konkretnych celów (w tym wód w kąpieliskach, wód, w których żyją ryby, skorupiaki lub mięczaki, wód będących źródłem wody pitnej);

dyrektywy dotyczące kontroli emisji pewnych substancji do wód: ze źródeł punktowych – zwłaszcza dyrektywa 76/464/EWG z 1976 r. i jej dyrektywy córki oraz ze źródeł rozproszonych – dyrektywa 91/676/EWG z 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego;

dyrektywa 91/271/EWG z 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

System prawa uzupełniają ponadto umowy międzynarodowe, których Polska jest sygnatariuszem. Wśród nich jedną z ważniejszych jest Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych.


Aktualnie przepisy dotyczące ochrony wód i gospodarki wodnej zawarte są w kilku ustawach:

Ogólne zasady zapisano w art. 97 – 100 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Oprócz powyższych artykułów, z punktu widzenia gospodarki wodnej istotne są również inne przepisy tej ustawy, a mianowicie dotyczące:opłat i administracyjnych kar pieniężnych, mających zastosowanie również do poboru wód i odprowadzania ścieków, wydawania pozwoleń emisyjnych oraz cesji praw i obowiązków wynikających z tych pozwoleń – art. 181 ust. 3.

Pozostałe zagadnienia szczególne zostały natomiast uregulowane w odrębnych ustawach, przede wszystkim w:ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).