Środowisko przyrodnicze

Środowisko to przestrzeń, która nas otacza, w której żyjemy realizując nasze potrzeby, która wpływa i decyduje o naszym życiu i na którą sami wywieramy wpływ. To przestrzeń wraz z jej wszystkimi elementami nieożywionymi i żywymi, interakcjami, procesami i zjawiskami. Bez tej przestrzeni nie byłoby życia; od jej jakości i stanu zależy życie każdej istoty.

Wszystkie organizmy w toku ewolucji wykształciły przystosowania do warunków zewnętrznych. Niekiedy są one bardzo szerokie i pozwalają zasiedlać różnorodne środowiska i strefy klimatyczne (najlepszym przykładem człowiek), a niekiedy są bardzo wąskie, ograniczone do specyficznych ekosystemów lub ich części (gatunki endemiczne). Jednakże dla każdego organizmu środowisko przyrodnicze musi zapewnić pewne warunki krytyczne, to znaczy niezbędne dla życia, rozrodu i rozwoju. Czynników tych jest tak wiele, że mimo postępów nauki i wysiłków w celu ratowania i poprawy środowiska naturalnego, co roku ubywa na świecie gatunków roślin i zwierząt, coraz więcej populacji jest zagrożonych na skutek zakłócania równowagi przyrodniczej przez człowieka. Określenie i poznanie tych warunków oraz zależności przyrodniczych to klucz do zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń.

Globalnie, środowisko to miejsce przenikania się litosfery, atmosfery, hydrosfery i biosfery, w którym zachodzą wielkie procesy geologiczne i klimatyczne, wyznaczające warunki dla rozwoju różnych form życia na kuli ziemskiej. Formy te tworzą w wyniku ewolucji złożone układy przyrodnicze producentów, konsumentów oraz reducentów, biorące udział w obiegu materii i energii, oddziaływujące na siebie oraz przyrodę nieożywioną. Układy te, po etapie sukcesji (opanowywania nowego środowiska), dążą do stanu równowagi zarówno ze środowiskiem nieożywionym (do zamkniętych obiegów materii i energii) jak i pomiędzy sobą, tzw. homeostazy, czyli dynamicznej równowagi między gatunkami i ich populacjami, opartej na zależnościach behawioralnych i ekologicznych. Te zrównoważone układy biologiczne to biocenozy. Wraz z otoczeniem nieożywionym - biotopem, tworzą one niezwykle ważne struktury - ekosystemy, do którch należą m.in. lasy, łąki, torfowiska, rzeki, jeziora, morza.

Znajomość podstawowych praw przyrody i świadomość ekologiczna to powinność wszystkich tych, którzy z przyrody bezpośrednio korzystają. To szczególna powinność nas - wędkarzy. Dlatego też ekologii i edukacji przyrodniczej będziemy poświęcali wiele uwagi.
Zachęcamy do współpracy w tej dziedzinie instytucje i ludzi świata nauki, organizacje ekologiczne i wszystkich zainteresowanych - łamy Salmon.pl będą dla Was zawsze otwarte.